Thông báo mật khẩu xem camera lớp Mầm 2

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Mầm 2 sau 05/10/2015 như sau:

username: ch08

password: #m@m@fh@j

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh