Thông báo mật khẩu xem camera lớp Mầm 1

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Mầm 1 sau 05/10/2015 như sau:

username: ch04

password: $m@m62m0t0j

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy