Thông báo mật khẩu xem camera lớp Mầm 3

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Mầm 3 sau 05/10/2015 :

username: ch05

password: !m@m62b@

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh