Thông báo mật khẩu xem camera Lớp Lá

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Lá sau 05/10/2015:

username: ch02 hoặc ch06

password: $l0p71l@

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh