Thông báo mật khẩu xem camera lớp Cơm Thường 1

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Cơm thường 1 sau 05/10/2015 :

username: ch07

password: $c0mwthu0ngi

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy