Thông báo mật khẩu xem camera lớp Chồi 1

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Chồi 1 sau 05/10/2015 như sau:

username: ch03

password: $ch0j62m0t65

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh