Lớp Mầm 3

Lớp Mầm 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Bạch Lan
Giáo viên 1 Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Bảo mẫu Dương Minh Duyên
Trần Hoàng Anh
01/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Tú An
05/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Hoàng Phương Anh
12/10/2322 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Phương An
14/03/2102 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Gia Hân
03/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lưu Hoàng An
26/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Thảo Nguyên
25/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Ngân Thảo
03/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Khanh
26/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Lê Yên Dương
24/09/2015 | Nữ
Nguyễn Quang Luận
17/04/2015 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh