Lớp Mầm 3

Lớp Mầm 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lý Thị Thu Vân
Giáo viên 1 Phùng Thị Mỹ Duyên
Bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Yến
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc An Duyên
18/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Bùi Minh Tuấn
18/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Tường Vy
19/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Như Ý
19/03/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hill Đặng Hannah May
19/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Suvi Linh Lam Kaltiainen
16/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Nhã Phương
19/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Thiên Ân
22/10/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Bảo Khánh Linh
13/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Vân Thiên Tú
16/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Quang Thiên Ân
16/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Dương Cao Minh
12/12/2111 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Đoàn Jayden
11/02/2305 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Đoàn Maya
11/02/2305 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Hoàng Phương Anh
12/10/2322 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lưu Hoàng An
26/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Thảo Nguyên
25/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Khanh
26/11/2015 | Nam