lop-com-nat

lop-com-nat

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên 1
Bảo mẫu
Phạm Bách Tùng Châu
14/04/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tấn Hưng
12/07/2997 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo My
12/10/2935 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lý Phú Thịnh
11/06/2805 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Chấn Hưng
11/08/2920 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Châu Sa
06/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đinh Phan Hồng Ngọc
24/10/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc An
16/02/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Đoàn Duy Anh
27/10/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đinh Lâm Anh
18/03/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lê Trí
12/03/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khả Vy
19/10/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Trần Minh Trí
22/12/2016 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh