Lớp Chồi 3

Lớp Chồi 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hằng
Giáo viên 1 Phan Thị Kim Ngân
Bảo mẫu Dương Minh Duyên
Mầm non khánh hội
Trần Nhật Nam
04/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Viết Quốc Anh
20/09/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Ngọc Bảo Trân
10/02/1901 | Nữ
Lê Hữu Phước
21/09/2014 | Nam
KHỦNG LONG
Mầm non khánh hội
Nguyễn Viết Huy
16/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Nam
20/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Hữu My
22/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Thanh Hải
03/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lại Hải Nam
20/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Trân
09/11/2014 | Nữ