Lớp Chồi 2

Lớp Chồi 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Minh Thúy
Giáo viên 1
Bảo mẫu Nguyễn Thị Hoanh
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lê Mai Khôi
21/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Trọng Nhân
10/02/1779 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Quốc Khang
30/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Minh Thư
11/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo My
24/06/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh