Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 09/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 HELLO!

 

– Hello!

– Goodbye

– What’s your name?

  My name’s …

– How are you?

I’m fine. Thank you

Số đếm: 1 2 3 4 5

  How old are you ?

  I am five

  

 2  BACK TO SCHOOL

&

MID-AUTUMN

FESTIVAL

– bag

  book

What’s this ?

It’s a (book).

 ruler

  crayon

What’s this?

It’s a (ruler).

 3 pencil

eraser

What’s this ?

It’s a (pencil).

lion dance

mooncake

lantern

 4 – Sinh hoạt chủ điểm Trung thu Bài hát: “This is the way we go to school

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

This is the way we go to school

So early in the morning

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy