Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 09/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 HELLO!

&

SONG

– Làm quen với bé

– Hello, …

– What’s your name?

  My name’s …

– Bài hát: “Hello song!

  • How are you?

  I’m fine. Thank you!

   – How old are you?

  I’m four

   -Bài hát: “Bye-bye!” 

   

  

 2 BACK TO SCHOOL&

MID-AUTUMN

FESTIVAL

bag

book

What’s this?

It’s a (bag).

 ruler

  crayon

What’s this ?

It’s a (ruler).

 3 table

chair

What’s this ?

It’s a (table).

lantern

lion dance

mooncake

 4 – Sinh hoạt chủ điểm Trung thu – Bài hát: “This is the way we go to school

THIS IS THE WAY WE GO TO SCHOOL

This is the way we go to school

Go to school, go to school

This is the way we go to school

So early in the morning!

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh