Ba mẹ đa số tự giả định rất nhiều điều, và cho mình có quyền luận suy tất cả về con mà không thèm quan tâm con nghĩ gì

Ba mẹ đa số tự giả định rất nhiều điều, và cho mình có quyền luận suy tất cả về con mà không thèm quan tâm con nghĩ gì

Ba mẹ đa số tự giả định rất nhiều điều, và cho mình có quyền luận suy tất cả về con mà không thèm quan tâm con nghĩ gì

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy