Lớp ngoại khóa

Mô tả môn học Gokids Tháng 8/2020 Khối Lá

Mô tả môn học Gokids Tháng 8/2020 Khối Chồi

Mô tả môn học Gokids Tháng 8/2020 Khối Cơm Thường

Mô tả môn học Gokids Tháng 8/2020 Khối Nhà Trẻ

Mô tả môn học Gokids Tháng 7/2020 Khối Lá

Mô tả môn học Gokids Tháng 7/2020 Khối Chồi

Mô tả môn học Gokids Tháng 7/2020 Khối Mầm

Mô tả môn học Gokids Tháng 10 Khối Lá

Mô tả môn học Gokids Tháng 10 Khối Chồi

Mô tả môn học Gokids Tháng 10 Khối Mầm

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 10/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 10/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 9/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 9/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 05/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 05/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 05/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 04/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 04/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 04/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 03/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 03/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 03/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 01/2019

Cảm nhận của Phụ huynh