Lớp ngoại khóa

Mô tả môn học Gokids Tháng 10 Khối Lá

Mô tả môn học Gokids Tháng 10 Khối Chồi

Mô tả môn học Gokids Tháng 10 Khối Mầm

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 10/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 10/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 9/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 9/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 05/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 05/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 05/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 04/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 04/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 04/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 03/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 03/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 03/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 01/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 01/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 01/2019

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 12/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 12/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 12/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 11/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 11/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 11/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 10/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 10/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 10/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 09/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 09/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 09/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 4/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 4/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 4/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 3/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 3/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 3/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 1/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 1/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 1/2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 12/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 12/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 12/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 11/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 11/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 11/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 10/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 10/2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 10/2017

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON KHỐI CHỒI 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGOẠI KHÓA CHO TRẺ

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON KHỐI LÁ THÁNG 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON KHỐI MẦM THÁNG 2016 – 2017

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy