Kế hoạch giáo dục

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 4 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHOÀI 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy