Kế hoạch giáo dục

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 4 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 04 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 4 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 03 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 02 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHOÀI 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 01 / 2019

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 01 / 2019

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 12 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 10 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 2 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 1 THÁNG 7 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 4 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 3 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 4/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 2 THÁNG 4 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 2 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 3 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 1 – TUẦN 1 THÁNG 4/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 1 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 1 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 4/ 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 1 THÁNG 4 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 3 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 4 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 3 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 3 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 3 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 3 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 3 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 2 THÁNG 3/2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 2 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 2 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 2 THÁNG 3/2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 3 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 2 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 3 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 1 THÁNG 3 / 2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 3 – TUẦN 1 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 1 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 1 – TUẦN 1 THÁNG 3/2018

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT 2 – TUẦN 1 THÁNG 3/2018

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 3 THÁNG 12/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 3 THÁNG 12/2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3 THÁNG 12/2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 1 THÁNG 12/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 12/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 12/2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 3 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 2 – TUẦN 4 THÁNG 11/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 4 THÁNG 11/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 4 THÁNG 11/2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ – TUẦN 3 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI – TUẦN 3 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM – TUẦN 3 THÁNG 11 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG – TUẦN 3/11/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 3/11/2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ – TUẦN 2 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI – TUẦN 2 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM – TUẦN 2 THÁNG 11 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG – TUẦN 2/11/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 2/11/2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ – TUẦN 1 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI – TUẦN 1 THÁNG 11 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM – TUẦN 1 THÁNG 11 / 2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG – TUẦN 1/11/2016

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1/11/2016

KHỐI NHÀ TRE – LỚP CƠM NÁT – TUẦN 1 THÁNG 8 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP LÁ – TUẦN 1 THÁNG 8 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM – TUẦN 1 THÁNG 8 / 2016

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI – TUẦN 1 THÁNG 8 / 2016

Khối Nhà trẻ – Lớp Ccơm Nát – Tuần 3 tháng 5

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm thường – Tuần 3 tháng 5

Khối Mẫu giáo – Lớp Mầm – Tuần 3 tháng 5

Khối Mẫu giáo – Lớp Lá – Tuần 1 tháng 5

Khối Mẫu giáo – Lớp Chồi – Tuần 1 tháng 5

Khối Mẫu giáo – Lớp mầm – Tuần 1 tháng 5

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm thường – Tuần 1 tháng 5

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm nát – Tuần 1 tháng 5

Khối Mẫu giáo – Lớp Lá – Tuần 4 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Chồi – Tuần 4 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Mầm – Tuần 4 tháng 4

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm thường – Tuần 4 tháng 4

Khối Nhà Trẻ – Lớp Cơm Nát – Tuần 4 tháng 4

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm Nát – Tuần 3 tháng 4

Khối Nhà trẻ – LỚp Cơm thường – Tuần 3 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Chồi – Tuần 3 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Mầm – Tuần 3 tháng 4

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm Nát – Tuần 2 tháng 4

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm thường – Tuần 2 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Lá – Tuần 2 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Chồi – Tuần 2 tháng 4

Khối Mẫu giáo – Lớp Mầm – Tuần 2 tháng 4

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm nát – Tuần 5 tháng 3

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm thường – Tuần 5 tháng 3

Khối Mẫu giáo – Lớp Lá – Tuần 5 tháng 3

Khối Mẫu giáo – Lớp Chồi – Tuần 5 tháng 3

Khối Mẫu giáo – Lớp Mầm – Tuần 5 tháng 3

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm nát – Tuần 4 tháng 3

Khối Nhà trẻ – Lớp Cơm thường – Tuần 4 tháng 3

Khối Mẫu giáo – Lớp Chồi – Tuần 4 tháng 3

Khối Mẫu giáo – Lớp Mầm – Tuần 4 tháng 3

Khối Mẫu giáo – Lớp Lá – Tuần 4 tháng 2

Khối Mẫu Giáo – Lớp Lá – Tuần 1 tháng 2

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy