Giúp các con trở thành bạn tốt của nhau bằng cách khơi gợi cho chúng nói chuyện với nhau thường xuyên

Giúp các con trở thành bạn tốt của nhau bằng cách khơi gợi cho chúng nói chuyện với nhau thường xuyên

Giúp các con trở thành bạn tốt của nhau bằng cách khơi gợi cho chúng nói chuyện với nhau thường xuyên

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy