4 học sinh mầm non nhập viện vì ăn nhầm bột thông cống

4 học sinh mầm non nhập viện vì ăn nhầm bột thông cống

4 học sinh mầm non nhập viện vì ăn nhầm bột thông cống

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy