Nghich mưa? Quần áo trẻ sẽ ướt nhẹp và bạn là người phải giặt chứ ai

Nghich mưa? Quần áo trẻ sẽ ướt nhẹp và bạn là người phải giặt chứ ai

Nghich mưa? Quần áo trẻ sẽ ướt nhẹp và bạn là người phải giặt chứ ai

Cảm nhận của Phụ huynh