Thông báo mật khẩu xem camera lớp Chồi 2

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Chồi 2  sau 05/10 như sau:

username: ch09

password: #ch0j0fh@j

Trân trọng!

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy