Tin tức

Nhà trường tổ chức thao giảng nhân ngày NGVN 20/11

Nhà trường tổ chức thao giảng nhân ngày NGVN 20/11 :

Tiết học ” Kỹ năng dán hoa ” của các Bé lớp Cơm Nát 1

Tiết học ” Màu đỏ ” của các Bé lớp Cơm Nát 2

Tiết học ” Truyện Cây Táo ” của các Bé lớp Cơm Thường 1

Tiết học ” Truyện Đôi Bạn Nhỏ ” của các Bé lớp Cơm Thường 1

Tiết học ” Màu Đỏ và Màu Xanh ” của các Bé lớp Cơm Thường 2

Tiết học ” Nhận biết phân biệt To – Nhỏ ” của các Bé lớp Cơm Thường 2

Tiết học ” Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời ” của các Bé lớp Cơm Thường 3

Tiết học ” Xâu dây qua lỗ – Tập trẻ cài nút ” của các Bé lớp Cơm Thường 3

Tiết học ” Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường bộ ” của các Bé lớp Mầm 1

Tiết học ” Nhận biết phân biệt To – Nhỏ ” của các Bé lớp Mầm 1

Tiết học ” Nhận biết số lượng 2 ” của các Bé lớp Mầm  2

Tiết học ” Nặn vòng tặng cô ” của các Bé lớp Mầm 2

Tiết học ” Nặn vòng tặng cô ” của các Bé lớp Mầm 3

Tiết học ” Thí nghiệm tan và không tan ” của các Bé lớp Mầm 3

Tiết học ” Thêm bớt trong phạm vi 4 ” của các Bé lớp Chồi 1

Tiết học ” Nhận biết số lượng trong phạm vi 4 ” của các Bé lớp Chồi 1

Tiết học ” So sánh sự khác nhau về số lượng của hai nhóm đồ vật ” của các Bé lớp Chồi 2

Tiết học ” Thí nghiệm làm pháo hoa trong nước ” của các Bé lớp Chồi 2

Tiết học ” Nặn con voi ” của các Bé lớp Chồi 3

Tiết học ” Làm quen với chữ cái : h, m, n ” của các Bé lớp Lá 1

Tiết học ” Tách gộp trong phạm vi 8 ” của các Bé lớp Lá 1

Tiết học ” Làm quen với chữ cái : b, d, đ ” của các Bé lớp Lá 2

Tiết học ” Làm quen với chữ cái : e, ê ” của các Bé lớp Lá 3

Tiết học ” Đếm đến 7 và nhận biết số 7 ” của các Bé lớp Lá 3

Bài viết khác

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh